พิมพ์

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ อีสานตอนบน

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย พยาบาล และญาติผู้ป่วย

ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี