พิมพ์

รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินผลรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานการวิจัยการประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9

รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี

รายงานวิจัยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตาม คิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีอุดรธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ด้วยแบบจำลองปลาทูต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบาย 6 อ. ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีประจำปีการศึกษา 2553