โครงร่างที่ผ่านการอนุมัติรับทุนวิจัยภายใน ปี2553 พิมพ์

Follow up and evaluate the quality of the graduates according withThailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF) ,academic year 2007-2009 , Boromarajonani College of Nursing,Udon Thani

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ของสตรีหลังคลอดกับน้ำหนักตัวทารกแรกเกิด

การปฏิบัติที่ดีที่สุดในการล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่องภายหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมากโตผ่านทางท่อปัสสาวะในโรงพยาบาลอุดรธานี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานบทบาทพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายงานการวิจัยความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2553ต่อการได้รับบริการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ค่านิยมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ต้นฉบับบทความวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยง และการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

 วิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิปี2553