พิมพ์

ผลงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติรับทุนวิจัยภายใน ปี2556

 การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในครอบครัว : กรณีศึกษาบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี(อาจารย์กาญจนา ปัญญาธร)