กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ


PDF พิมพ์ อีเมล

ต้นฉบับบทความวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยง และการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาคผนวก ง .pdf