กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ


download แบบฟอร์ม

1.IRB BCNU 1 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.IRB BCNU 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.IRB BCNU 3 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
4.IRB BCNU 4 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย
5.IRB BCNU 5 เอกสารแสดงความยินยอม
6.IRB BCNU 6 แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์
7.IRB BCNU 7 หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
8.IRB BCNU 8 บันทึกข้อความแก้ไขปรับปรุ่ง เบี่ยงเบน ต่ออายุโครงการวิจัย รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
9.IRB BCNU 9 แบบรายงานการขอปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
10.IRB BCNU 10 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
11.IRB BCNU 11 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโครงการวิจัย
12.IRB BCNU 12 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย
13.IRB BCNU 13 แบบรายงานการขอต่ออายุโครงการ
14.IRB BCNU 14 แบบรายงานการวิจัยแล้วเสร็จ
15.IRB BCNU 15 บันทึกข้อความขอคัดลอกสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์