กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ


แบบฟอร์มสำหรับการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เวลา 11:11 น.

แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย/การผลิตผลงานวิชาการ

Attachments:
Download this file (1703256005.doc)แบบฟอร์ม ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย [ ]499 Kb
Download this file (1703256006.doc)แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย[ ]28 Kb
Download this file (1703256007.doc)แบบเสนอโครงการผลิตผลผลงานวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน[ ]28 Kb
Download this file (1703256008.doc)แบบฟอร์ม เสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย[ ]496 Kb
Download this file (1703256009.doc)แบบฟอร์ม เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย[ ]58 Kb
Download this file (1703256010.doc)แบบฟอร์ม ขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์[ ]494 Kb
Download this file (1703256011.doc)แบบฟอร์ม ประกาศการรับรองจริยธรรมในมนุษย์[ ]48 Kb
Download this file (1703256012.doc)แบบฟอร์ม สัญญาขอรับทุนวิจัยภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี[ ]36 Kb
Download this file (1703256013.doc)แบบฟอร์ม ขอใช้วันสนับสนุนการทำวิจัย[ ]498 Kb
Download this file (1703256014.doc)แบบฟอร์ม ขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยผลงานวิชาการและตำรา[ ]496 Kb
Download this file (1703256015.doc)แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย/การผลิตผลงานวิชาการ[ ]498 Kb
Download this file (1703256016.doc)แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินสนับสนุนการทำวิจัย[ ]499 Kb
Download this file (1703256017.doc)แบบฟอร์ม ขอส่งวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย[ ]499 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:49 น.