แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน 

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน (เพิ่มเติม)

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะ ๓ เดือน

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะ ๖ เดือน

 

         แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ('งบลงทุน)

         ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

          รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

         รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)

         รายงานผลการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อฯ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561

        รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)

         รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 2

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ห้องอบรม

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหาร

Attachments:
FileFile size
Download this file (docplan001.pdf)docplan001.pdf57 kB