Coding
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1

Coding
โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการปรับตัว สู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการปรับตัว สู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Coding
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทางการพยาบาลสำหรับผู้นำทางการพยาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (Training For The Trainer : Nursing anagement Training Program )

-


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี