Coding
พิธีมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Coding
การนิเทศงานในเขตพื้นที่สุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเขตสุขภาพที่ 7 - 8 ทั้ง 4 วิทยาลัย

การนิเทศงานในเขตพื้นที่สุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ประจำเขตสุขภาพที่ 7 - 8 ทั้ง 4 วิทยาลัย

Coding
การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี