กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ


1.ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

2.แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

3.แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุนสนับสนุน

4.สัญญาขอรับทุนวิจัยภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

5.กำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวอักษร

6.ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

7.ขอเบิกเงินสนับสนุนการทำวิจัย

8.รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

9.ขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย

10.เงื่อนไขการเบิกจากเงินสนับสนุนการวิจัย

11.ขอใช้วันสนับสนุนการทำวิจัย

12.ขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

13.แบบฟอร์มการขอคำปรึกษางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

14.ระเบียบขอทุนวิจัย
15.แบบฟอร์มการพิจารณาทุนวิจัย และจริยธรรมวิจัย