ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

แบบเสนอโครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุนสนับสนุน

สัญญาขอรับทุนวิจัยภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

กำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษและตัวอักษร

ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

ขอเบิกเงินสนับสนุนการทำวิจัย

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย

เงื่อนไขการเบิกจากเงินสนับสนุนการวิจัย

ขอใช้วันสนับสนุนการทำวิจัย

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

แบบฟอร์มการขอคำปรึกษางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระเบียบขอทุนวิจัย