กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยผลงานวิชาการคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมหมี่ขิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

 ทำเนียบนักวิจัย

 หัวข้องานวิจัยร่วม

 เอกสารประกอบการประชุม

  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมี ดร. จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี


   อกสารบรรยาย ผอ กวี วีระเศรษฐกุล

     เอกสารบรรยาย ผอ จิราพร วรวงศ์