Home หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผล PDF Print E-mail
Written by Administrator   

หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผล

1.  ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนการปฏิลัติงานของงานที่รับผิดชอบ

2.  ร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการศึกษา ทะเบียนนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมทั้งควบคุมกำกับงานให้เป็นไปตามระบบ และกลไกที่กำหนด

3.  วิเคราะห์ข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบ รวบรวมข้อสอบที่ได้มาตรฐาน

4.  วางแผน บริหารจัดการ ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงาน และควบคุมกำกับงานให้เป็นไปตามแผน

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ผลงานในงานที่รับผิดชอบ

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานเสนอต่อผู้บริหารวิทยาลัย

7.  ปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

8.  พัฒนาบุคลากรในงานให้สอดคล้องกัลความต้องการของวิทยาลัย

9.  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ PMQA มาตรฐาน 5ส การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

10. สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย

11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในส่วนที่รับผิดชอบ

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Last Updated ( Thursday, 12 April 2012 08:17 )