Sunday 23rd of November 2014

งานธุรการและสารบรรณ PDF พิมพ์ อีเมล
นางนิตยาลักษณ์  พรหมโท นักจัดการทั่วไป
นางรินนที  โสภาปิยพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
นางขนิษฐา  วรวิทย์ศรางกูร เจ้าพนักงานธุรการ
นางนีรชา  สมภักดี เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุปาริกา  โม่งปราณีต เจ้าพนักงานธุรการ
 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร

เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ