Tuesday 29th of July 2014

Home
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

2557-28

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
25 กรกฏาคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง รอบที่ 2
23 กรกฏาคม  2557 ะเบียบการเข้ารายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา  2557
23 กรกฎาคม  2557 ครงการอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา2557  ระหว่างวันที่  4-8  สิงหาคม  2557

 

 
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

2557-37

Untitled-1

2557-22 copy

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
15 กรกฎาคม 2557
การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ประะจำปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
8 กรกฎาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำกระบวนการประกันคุณภาพ

2 กรกฏาคม 2557 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
27 มิถุนายน 2557 รายการอิสานเสวนา ผลิตโดย สปสช.เขต8 อุดรธานี  คลิกเลย
30  พฤษภาคม 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลากรปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก
30  พฤษภาคม 2557 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข
30  พฤษภาคม 2557 การให้กู้ "โครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐"
30  พฤษภาคม 2557 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด    เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
15 พฤษภาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย
15 พฤษภาคม 2557 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณะสุขประจำปี ๒๕๕๖
1 พฤษภาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลับสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
28 กรกฏาคม  2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
28 กรกฏาคม  2557

ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี

28 กรกฏาคม  2557 ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ชนะการประมูลขายอาหาร  ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี
28 กรกฏาคม  2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
23 กรกฏาคม  2557 ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  รพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์
16 กรกฎาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าน/โอน
13  มิถุนายน  2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี  มีความประสงค์รับย้าย/โอน  ข้าราชการ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน      เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอำนวยการ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 042–295405-7  ต่อ  231  (งานทรัพยากรบุคคล)
 
ข่าวโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันอบรม/โครงการ
23 กรกฏาคม  2557 ประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 5-6 ก.ย. 57
23 กรกฏาคม  2557 ประชุมการพยาบาลผู้สูงอายุจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ม.สงขลานครินทร์ 29-30 ก.ย. 57
23 กรกฏาคม  2557 ประชุม ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข 6-8 ส.ค 57
23  กรกฏาคม  2557 การอบรมระยะสั้น  โดยสามาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.2557
15 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมทางวิชาการ สาขาจิตเวช ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25ส.ค.-29 ธ.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เวชปฏิบัติการจัดปัญหาสุภาพในบริการปฐมภูมิ ม.มหิดล 4-8 ส.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 ประชุมวิชาการ รพ.อุดรธานี 14-15 ส.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 6-8 ส.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 ร่วมมหกรรมงานวิจัย งานบริการวิชาการ
7-11 ส.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิต ม.ขอนแก่น
หมดเขต 31 ก.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 อบรม สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
6-8 ส.ค. 57
15 กรกฎาคม 2557 อบรมสาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ม.เชียงใหม่
3 ส.ค.-29 พ.ย.57
26 มิถุนายน 2557
สมาคมพยาบาล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพพธ์ทางการพยาบาล
8-9 ส.ค. 57
13 มิถุนายน  2557

การสัมนาวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพบริการพยาบาลพร้อมพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4-6  สิงหาคม 2557
13 มิถุนายน 2557
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลครอบครัว : การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยใจในบริบทสังคมไทย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21-22 สิงหาคม 57
15 พฤษภาคม 2557 สปสช.เขต 8 อุดรธานี เชิญร่วมประกวดเรื่องส้ัน หัวข้อ สุขภาพดีที่อีสานตอนบน ปี 57 หมดเขต 15 ส.ค. 57

ดูทั้งหมด

...

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

2557-32

2557-33

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
23 กรกฏาคม  2557 ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557hot
16 กรกฎาคม 2557 ทุนการศึกษาวิชาพยาบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มูลนิธีท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
8 กรกฎาคม 2557

ร่างระเบียบหอพักชบาแดงและหอพักชายหลังโรงพยาบาลอุดรธานี hot
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาทุกคนอ่านร่างระเบียบดังกล่าวและร่วมแสดงความคิดเห็น hot
ได้ใน
FB สื่อเล็กเล็ก
เพื่อเป็นการทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศให้ระเบียบดังกล่าว hot
28 กรกฎาคม 2557 ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน
16 มิถุนายน 2557 ประกาศผลสอบซ่อมรวบยอด Onlineคร้ังที่ 2  ช้ันปีที่ี 2 รุ่น 21  ห้อง A  และช้ันปีที่ 3 รุ่น 20 hot
2 มิถุนายน  2557

- ประกาศผลสอบรวบยอดคร้ังที่ 1 ปี 2รุ่น 21 ห้องAhot

- ประกาศผลสอบรวบยอดคร้ังที่ 1 ปี 3 รุ่น 20hot


 
ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
20 มิถุนายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียนการสอน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม AEC วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2557 (กำหนดการและห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6 มิถุนายน 2557 แบบประเมินการออกแบบการเรียนการสอน รายวิชาทฤษฎี มคอ.

การจัดการความรู้

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
ยังไม่มีประกาศ
 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

user-group-icon

ระบบบุคลากร E-PERSON

coffee

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

User-Files-icon

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system

coffee

ระบบสารสนเทศ PIEiS

signup-icon

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

coffee

ebscohost

research-icon coffee Che Qa Online System
Books-2-icon

ระบบห้องสมุด Library Ulibm

coffee

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

gallery-icon

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

research-icon

BCNU MEDAI สื่อการเรียนการสอน

folder-documents-icon

BCNU DOCUMENT

coffee

Data Np

desktop-icon

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

(ใช้สำหรับขอใช้บริการรถยนต์)

BMP-File-icon

e-poster

Admin-icon

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

app-map-icon

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

คู่มือการใช้งาน E-Person

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางปฏิบัติงาน

ของพนักงานขับยนต์ เดือน กรกฎาคม 2557

ใบมอบหมายงาน

ตารางเวรประจำเดือน กรกฏาคม  2557  

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

ตารางเวรประจำเดือน สิงหาคม  2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

ตารางเวรประจำเดือน กันยายน  2557

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร

เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ