Monday 21st of April 2014

logo

Home
  • ภาพกิจกรรม สุขสันต์...วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย
  • ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการคืนความรู้สู่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ
  • โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2557
  • รูปภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) NPรุ่นที่ 13
  • รูปภาพกิจกรรม พิธีรับใบรายงานผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

 
ประชาสัมพันธ์อาจารย์-บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
4เมษายน2557 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 56/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เขตบริการสุขภาพที่ 8
4เมษายน2557 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 625/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)เขตบริการสุขภาพที่8
4เมษายน2557 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 673/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยระยะยาว(Long Term Care)เขตบริการสุขภาพที่8
4เมษายน2557 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 672/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)เขตบริการสุขภาพที่8
 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล

 

11เมษายน2557 เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 
ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

 

3เมษายน2557 โครงการประชุมวิชาการ จุดเปลี่ยนของระบบสุขภาพสู่ความท้าทายของพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ระดับชาติ ปี2557
3เมษายน2557 การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ :ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ
2เมษายน2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
1เมษายน2557 ประชุมวิชาการเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ"
1เมษายน2557 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมวิชาการโรคหัวใจเด็ก เรื่อง "Nursing management for pediatric heart disease"
1เมษายน2557 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ครั้งที่ 18 ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
1เมษายน2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน : กลยุทธ์สู่ Service Plan"
1เมษายน2557 ขอเชิญประชุมเรื่อง พยาบาลในดวงใจ ประจำปีงบประมาณ 2557

ดูทั้งหมด

 

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

4เมษายน2557 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 เสริมพลังสร้างคุณภาพ
4เมษายน2557 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน"Academic Excellence in Nursing and Health Moving Toward ASEAN Community" อ่านต่อ
2เมษายน2557 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่10
31มีนาคม2557 เรื่อง ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ
18กุมภาพันธ์2557 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล

 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

MIS

 

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

ระบบบุคลากร E-Person

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system (ปรับปรุง

โครงสร้าง ยังไม่เปิดใช้งาน)hot

ebscohost 

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

 

e-poster

ผลงานเด่นของพยาบาลเวชปฏิบัติและศิษย์เก่า

วพบ.อด.เขตพื้นที่อีสานตอนบน

 

ระบบห้องสมุด

Library Ulibm

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี

 

- ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

E-learning moodle

- สื่อการเรียนการสอน

 

Data Np

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

Che Qa Online System

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

BCNU DOCUMENT

 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

แบบฟอร์มการเงิน

 

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางเวรประจำเดือนมีนาคม2557

ใบมอบหมายงาน

 

 

ตารางเวรประจำเดือนเมษายน2557

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

 

ตารางปฏิบัติงานของพนักงานขับยนต์เดือนเมษายน2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร


เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ