Friday 25th of April 2014

logo

Home
  • ภาพกิจกรรม สุขสันต์...วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย
  • ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการคืนความรู้สู่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ
  • โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2557
  • รูปภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) NPรุ่นที่ 13
  • รูปภาพกิจกรรม พิธีรับใบรายงานผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
รับสมัครนักศึกษาประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

 
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

 

English Camp 2014

21 เมษายน 2557 กำหนดการ "โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านทักษะภาษาสากล และการนำเสนอวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"
21 เมษายน 2557

กำหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา" (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)

และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๔๔๗ ณ ห้องประชุมหมี่ขิด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

17 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา  2557
4เมษายน2557 กำหนดการโครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2557วันที่ 11 เมษายน 2557
27มีนาคม2557 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล

 

11เมษายน2557 เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 
ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

 

25เมษายน2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- โครงการพัฒนาผู้นำ นักบริหาร และนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
 อ่านต่อ
3เมษายน2557 โครงการประชุมวิชาการ จุดเปลี่ยนของระบบสุขภาพสู่ความท้าทายของพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ระดับชาติ ปี2557
3เมษายน2557 การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ :ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

 

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

22เมษายน2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557
22เมษายน2557 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการมหกรรม R2R เครือข่ายอีสานตอนบน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557
4เมษายน2557 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 เสริมพลังสร้างคุณภาพ

 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

MIS

 

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

ระบบบุคลากร E-Person

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system

ebscohost 

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

 

e-poster

ผลงานเด่นของพยาบาลเวชปฏิบัติและศิษย์เก่า

วพบ.อด.เขตพื้นที่อีสานตอนบน

 

ระบบห้องสมุด

Library Ulibm

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี

 

- ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

E-learning moodle

- สื่อการเรียนการสอน

 

Data Np

 

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

Che Qa Online System

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

BCNU DOCUMENT

 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางเวรประจำเดือน เมษายน 2557

ใบมอบหมายงาน

 

ตารางเวรประจำเดือน พฤษภาคม  2557

 

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

 

ตารางปฏิบัติงาน

ของพนักงานขับยนต์เดือนเมษายน2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร


เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ