Thursday 02nd of October 2014

Home
 • การส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 • โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
 • รับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๕๗
 • งานเกษียณเครื่องข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการอบรมจิตเวช
 • ประชุมทำแผนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการ ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
 • ภาพกิจกรรม โครงการอบรมภาษาอังกฤษ BCNU English Camp 2014
 • ภาพกิจกรรม สุขสันต์...วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย
 • ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการคืนความรู้สู่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวันผู้สูงอายุ
 • รูปภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) NPรุ่นที่ 13
 • รูปภาพกิจกรรม พิธีรับใบรายงานผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

 

2557-37

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
24 กันยายน 2557 การประชุมวิชาการ ๕๕ ปีการศึกษาพยาบาล มช.และงานคืนสู่เหย้า
19 กันยายน 2557 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
16 กันยายน  2557 ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference  on Quality  Assurance  2014 "( ICQA2014)
12 กันยายน 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเข้าศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) และการอบรมระยะสั้น
12 กันยายน 2557 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 กันยายน 2557 ประชาสัมพันธ์ รับทุน Japanese Groverment
8 กันยายน 2557 การล้างมือ ลดการแพร่กระจายเชื้อ
4 กันยายน 2557 แบบแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงาน (มีนาคม ๒๕๕๗-สิงหาคม ๒๕๕๗)
25 ส.ค 2557 ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
15 กรกฎาคม 2557
การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ประะจำปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)
8 กรกฎาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนำกระบวนการประกันคุณภาพ

2 กรกฏาคม 2557 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
27 มิถุนายน 2557 รายการอิสานเสวนา ผลิตโดย สปสช.เขต8 อุดรธานี  คลิกเลย
30  พฤษภาคม 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมบุคคลากรปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก
30  พฤษภาคม 2557 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข
30  พฤษภาคม 2557 การให้กู้ "โครงการบ้าน ธอส - กบข เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐"
30  พฤษภาคม 2557 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด    เรื่อง ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
15 พฤษภาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย
15 พฤษภาคม 2557 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณะสุขประจำปี ๒๕๕๖
1 พฤษภาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลับสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
12 กันายายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
27 สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
26 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19 สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
18 สิงหาคม 2557 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
15 สิงหาคม 2557 ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง
5 สิงหาคม  2557 ประกาศเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี
5 สิงหาคม  2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

28 กรกฏาคม  2557 ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ชนะการประมูลขายอาหาร  ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี
 
ข่าวโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันอบรม/โครงการ
19 กันยายน 2557 ประชุมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
19 กันยายน 2557 ประชุมวิชาการเรื่อง "บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ:ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ" 27 - 28 พ.ย.57
25 สิงหาคม 2557 อบรมสาธารณสุขสามัคคี (สป.) 27-28 ส.ค. 57
25 สิงหาคม 2557 เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 27-28 ส.ค. 57
25 สิงหาคม 2557 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย 16-18 ก.ย 57
25 สิงหาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคมะเร็งยุคโรคไร้พรมแดน ครั้งที่ 3 11 -12 พ.ย.57
18 สิงหาคม 2557 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการบริการสุขภาพภายใต้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: เปิดประตูสู่อาเซียน 28-29 ส.ค 57
23 กรกฏาคม  2557 ประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี 5-6 ก.ย. 57
23 กรกฏาคม  2557 ประชุมการพยาบาลผู้สูงอายุจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ม.สงขลานครินทร์ 29-30 ก.ย. 57
15 กรกฎาคม 2557 โครงการอบรมทางวิชาการ สาขาจิตเวช ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25ส.ค.-29 ธ.ค. 57ทั้งหมด

...

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

2557-45

2557-33

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
8 สิงหาคม 2557 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ทุนสมเด็จย่า ๙๐hot
8 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบ www.studentloan.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 hot
29 กรกฏาคม  2557 ผังการจัดหอพักสำหรับนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี hot
23 กรกฏาคม  2557 ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557hot
16 กรกฎาคม 2557 ทุนการศึกษาวิชาพยาบาลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มูลนิธีท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา
8 กรกฎาคม 2557

ร่างระเบียบหอพักชบาแดงและหอพักชายหลังโรงพยาบาลอุดรธานี hot
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาทุกคนอ่านร่างระเบียบดังกล่าวและร่วมแสดงความคิดเห็น hot
ได้ใน
FB สื่อเล็กเล็ก
เพื่อเป็นการทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศให้ระเบียบดังกล่าว hot
28 กรกฎาคม 2557 ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนhot
16 มิถุนายน 2557 ประกาศผลสอบซ่อมรวบยอด Onlineคร้ังที่ 2  ช้ันปีที่ี 2 รุ่น 21  ห้อง A  และช้ันปีที่ 3 รุ่น 20
2 มิถุนายน  2557

- ประกาศผลสอบรวบยอดคร้ังที่ 1 ปี 2รุ่น 21 ห้องA

- ประกาศผลสอบรวบยอดคร้ังที่ 1 ปี 3 รุ่น 20


 
ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
20 มิถุนายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียนการสอน ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม AEC วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2557 (กำหนดการและห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6 มิถุนายน 2557 แบบประเมินการออกแบบการเรียนการสอน รายวิชาทฤษฎี มคอ.

การจัดการความรู้

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
9 กันยายน 2557 การส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ hot
 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

user-group-icon

ระบบบุคลากร E-PERSON

coffee

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

User-Files-icon

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system

coffee

ระบบสารสนเทศ PIEiS

signup-icon

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

coffee

ebscohost

research-icon coffee Che Qa Online System
Books-2-icon

ระบบห้องสมุด Library Ulibm

coffee

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

gallery-icon

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

research-icon

BCNU MEDAI สื่อการเรียนการสอน

folder-documents-icon

BCNU DOCUMENT

coffee

Data Np

desktop-icon

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

(ใช้สำหรับขอใช้บริการรถยนต์)

BMP-File-icon

e-poster

Admin-icon

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

app-map-icon

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

คู่มือการใช้งาน E-Person

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน สิงหาคม 2557

ใบมอบหมายงาน

ตารางเวรประจำเดือน สิงหาคม  2557

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

ตารางเวรประจำเดือน กันยายน  2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเวรประจำเดือน ตุลาคม  2557

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร

เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ