Saturday 25th of October 2014

Home
  • พิธีน้อมรำลึกวันพยาบาล
  • ร้อยดวงใจ เทิดไท้ สมเด็จย่า
  • Bhutan Midwifery at BCNU 2014
  • พิธีไหว้ครู รับแถบหมวก ประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  • โครงการอบรรหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 1/2557
  • การส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
  • โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557
  • รับนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๕๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

b12 

 

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันกำหนดการ
24 ตุลาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วพบ.ขอนแก่น 15 ต.ค.-10 พ.ย. 57
22 ตุลาคม 2557 การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมดเขต 20 พ.ย. 2557
7 ตุลาคม 2557 คู่มือการเข้าใช้E-Learning‏ สำหรับอาจารย์
24 กันยายน 2557 การประชุมวิชาการ ๕๕ ปีการศึกษาพยาบาล มช.และงานคืนสู่เหย้า
19 กันยายน 2557 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
16 กันยายน  2557 ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ " International Conference  on Quality  Assurance  2014 "( ICQA2014)
12 กันยายน 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลากรเข้าศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) และการอบรมระยะสั้น
12 กันยายน 2557 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 กันยายน 2557 การล้างมือ ลดการแพร่กระจายเชื้อ
 
รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/โอนย้าย PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันกำหนดการ
24 ตุลาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน วพบ.ขอนแก่น 15 ต.ค.-10 พ.ย.57
12 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
27 สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
26 สิงหาคม 2557 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5 สิงหาคม  2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 
ข่าวโครงการและจัดอบรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ วันอบรม/โครงการ
22 ตุลาคม 2557 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำรับบุคลากรสาธารณสุข 24-28 พ.ย. 2557
22 ตุลาคม 2557 ม.เชียงใหม่จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 สาขา 30 มี.ค.-9 ส.ค. 58
10 ตุลาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1  เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่การพยาบาลร่วมสมัย 1-3 ธ.ค. 57
10 ตุลาคม 2557 เชิญประชุมวิชาการ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 6-7 พ.ย. และ 11-15 พ.ย. 57
19 กันยายน 2557 ประชุมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม
19 กันยายน 2557 ประชุมวิชาการเรื่อง "บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ:ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ" 27 - 28 พ.ย.57
25 สิงหาคม 2557 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย 16-18 ก.ย 57
25 สิงหาคม 2557 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคมะเร็งยุคโรคไร้พรมแดน ครั้งที่ 3 11 -12 พ.ย.57ทั้งหมด

...

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

2557-33

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
10 ตุลาคม 2557 ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2557 hot
7 ตุลาคม 2557 คู่มือการเข้าใช้E-Learning‏ สำหรับนักศึกษา hot
29 กรกฏาคม  2557 ผังการจัดหอพักสำหรับนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี hot
23 กรกฏาคม  2557 ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557
8 กรกฎาคม 2557

ร่างระเบียบหอพักชบาแดงและหอพักชายหลังโรงพยาบาลอุดรธานี
หมายเหตุ
ขอให้นักศึกษาทุกคนอ่านร่างระเบียบดังกล่าวและร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้ใน
FB สื่อเล็กเล็ก
เพื่อเป็นการทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศให้ระเบียบดังกล่าว
28 กรกฎาคม 2557 ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

 
ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
6 มิถุนายน 2557 แบบประเมินการออกแบบการเรียนการสอน รายวิชาทฤษฎี มคอ.

การจัดการความรู้

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยและบริการวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ
 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

user-group-icon

ระบบบุคลากร E-PERSON

coffee

ระบบสารสนเทศ OPEN TQF

User-Files-icon

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-document system

coffee

ระบบสารสนเทศ PIEiS

signup-icon

ระบบงานทะเบียน

และประมวลผลการศึกษา

coffee

ebscohost

research-icon coffee Che Qa Online System
Books-2-icon

ระบบห้องสมุด Library Ulibm

coffee

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

gallery-icon

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

research-icon

BCNU MEDAI สื่อการเรียนการสอน

folder-documents-icon

BCNU DOCUMENT

coffee

Data Np

desktop-icon

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

(ใช้สำหรับขอใช้บริการรถยนต์)

BMP-File-icon

e-poster

Admin-icon

ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ์

app-map-icon

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
 
เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

 

คู่มือการใช้งาน E-Person

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มการเงิน

ดาวน์โหลดตราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน

(สำหรับนักศึกษา)

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน สิงหาคม 2557

 

แบบสรุปรายงานการประชุม อบรม สัมนา‏

ตารางปฏิบัติงาน ของพนักงานขับยนต์ เดือน ตุลาคม 2557

ใบมอบหมายงาน

ตารางเวรประจำเดือน สิงหาคม  2557

แบบฟอร์มใบเสนอความต้องการพัสดุ

ตารางเวรประจำเดือน กันยายน  2557

จำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ตารางเวรประจำเดือน ตุลาคม  2557

 

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรมอาจารย์และบุคลากร

เครือข่ายวิทยาลัย

facebook


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
88 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ 042-295405-7, 042-207886 โทรสาร 042-295404
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ