ผู้อำนวยการ

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารบรรณ แบบฟร์อมต่าง databaseNP งานวิจัยebscohost

การแต่งกายประจำวัน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ข่าวจัดโครงการและจัดอบรม โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง Beauty NP in Primary Care


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ