ผู้อำนวยการ

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบสารบรรณ แบบฟร์อมต่าง databaseNP งานวิจัยebscohost

การแต่งกายประจำวัน

เสนอผลงาน มข. วิทยาเขตหนองคาย
เสนอผลงาน มข. วิทยาเขตหนองคาย
 


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พัฒนาเว็บไซต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ